โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เล่นใหญ่ !! เป็นมหาวิทยาลัย แห่งเดียวในประเทศรับงบสภาพัฒฯ ปั้นบุคลากรมืออาชีพ ด้านจัดประชุมสัมมนา รับการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา เล่นใหญ่ !! เป็นมหาวิทยาลัย แห่งเดียวในประเทศรับงบสภาพัฒฯ ปั้นบุคลากรมืออาชีพ ด้านจัดประชุมสัมมนา รับการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 6  กันยายน 2566 หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์(TMU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประชุมมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions) ภายใต้โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ สู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ICCA) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่ง มทร.ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนแม่บทย่อยฯ ในประเด็นด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจหรือไมซ์(MICE)

     ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณไพฑรา เชาว์ฉลาด Project Directer, Neat Even and Consultant และคณะผู้บริหารจากโรงแรมอนันตราเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและร่วมการเสวนาในครั้งนี้  โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรเพื่อการสื่อสารสากลและหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวนมาก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา