โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ”  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในส่วนของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์    มัลลวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย    พึ่งธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ    วงษ์พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองรัตน์    ระมิงค์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์    ณ วิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร    สร้อยสุวรรณ
นายดำรงค์    บุญเที่ยง
นางสุรีรัตน์    เลากิตติศักดิ์
นายทิม         มณีกุล
นางประไพ    อินทรศรี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา