โลโก้เว็บไซต์ Robomaniac  มทร.ล้านนา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน  Innovation Robotic AI & IOT Contest 2023 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Robomaniac  มทร.ล้านนา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน  Innovation Robotic AI & IOT Contest 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีม Robomaniac นายธีรภัทร คำเป็ง, นายญาณวุฒิ เอกบาง, นายสุภัทพรหมรังสี แซ่เตีย, นายชยุตม์ พละศึก, นายณัฐนนท์ แสงแย้ม, นายธนัท เฮดดิการ์ด, น.ส.วิลาสินี มั่นชาวนา, นายชุติพงศ์ ชูเลิศ, นายธริษตรี พานุรัตน์ และนายธนวัฒน์ ตันมูล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2023 (Innovation Robotic AI & IOT Contest 2023) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ประเภทออกแบบระบบ IoT System ช่วยส่งเสริมคุณภาพการใช้ชีวิตในเมือง Smart City) รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 17 กันยายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับการแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2023 (Innovation Robotic AI & IOT Contest 2023) หุ่นยนต์อัตโนมัติ จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา