โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย วทส. ผศ.ดร.มาลัยพรฯ เข้าร่วมดำเนินงานวิจัย ณ National Ilan University (NIU) ไต้หวัน          | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักวิจัย วทส. ผศ.ดร.มาลัยพรฯ เข้าร่วมดำเนินงานวิจัย ณ National Ilan University (NIU) ไต้หวัน         

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยด้านวิชาการและกิจการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร ได้เดินทางไปยัง National Ilan University (NIU) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) เพื่อดำเนินงานงานวิจัยในหัวข้อ “Phytochemicals and Fatty Acid Profiles of Plant-Based Protein Products from Legumes”  ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากถั่วชนิดต่างๆ ในตลาดท้องถิ่นของ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) เพื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมไปถึงการสกัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในผลิตภัณฑ์ถั่วแปรรูปด้วยเทคนิค Gas Chromatography FID และได้เข้าร่วมสัมมนางานวิจัยกับทีมคณาจารย์ College of Bioresources, NIU      

#สหวิทยาการเพื่อการรับใช้สังคม

      

      

    


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา