โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัย : การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเศษไม้เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สักด้วยเทคนิคการเข้าไม้ กลุ่มแปรรูปและ ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก   | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานวิจัย : การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเศษไม้เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สักด้วยเทคนิคการเข้าไม้ กลุ่มแปรรูปและ ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักวิจัย วทส. โดย อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์, อาจารย์นัฐพงษ์ ไชยสารฝุ่น จากหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ศิขรินทร์ มัลลิกาวงศ์ จากหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง "การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเศษไม้เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สักด้วยเทคนิคการเข้าไม้ กลุ่มแปรรูปและทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก" ณ กลุ่มแปรรูปและทําเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

#สหวิทยาการเพื่อการรับใช้สังคม

        

        

      

        


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา