โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ฯ นำเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ฯ นำเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567 โดย สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ ลีลาโสภาวุฒิ อาจารย์ประจํากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ "The Impact of Role Play on Thai EFL Learners' Interactional Competence: A Case Study of Vocational Students in Pre- Engineering College"  ในรูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 43 ของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางการเรียนการสอน และการวิจัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียนที่เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อตอบรับการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับอาเซียนและสากล และเพื่อปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่มากขึ้น  

      

    


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา