โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักงานอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย และวางแนวทางในการยกระดับมาตรฐานคุณธรรมในการดำเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประสิทธิผลในแต่ละตัวชี้วัด ให้กับบุคลากรของเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับรู้ถึงการดำเนินงานตามแนวทางความโปร่งใส    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานป้องกันการทุจริตภาค 5 และนางสาวกฤษณาพร กันทา บุคลากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา