โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือไทร์พลัส สยามมิชลิน จัดอบรมการบำรุงรักษายานยนต์ EV รองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในภาคเหนือ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา จับมือไทร์พลัส สยามมิชลิน จัดอบรมการบำรุงรักษายานยนต์ EV รองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1531 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษายานยนต์ EV (สำหรับช่าง)” ณ ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ดาวเวียงกัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน  ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 -21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ หน่วยงาน OCCC บริษัทโกรว์ เอชีย จำกัด ไทร์พลัส บริษัทสยามมิชลิน จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการไทม์พลัส  ในภาคเหนือ และนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ชั้นปี 1 ของมหาวิทยาลัยฯ  ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฮบริด ตลอดจนเข้าใจหลักการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเพื่อรักษาความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาคเหนือที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และในโอกาสเดียวกันนี้นายชัชวาล  สิงห์อุสา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการฝึกอบรม เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำมาตรฐานทักษะวิชาชีพด้านยนต์สมัยใหม่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา