โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่สนใจรับราชการในสายงาน ICT และไฟฟ้าสื่อสาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่สนใจรับราชการในสายงาน ICT และไฟฟ้าสื่อสาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นำคณะบุคลากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ICT และการต่างๆประเทศ ประสบการณ์และข้อคิดจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงการต่างประเทศ” ณ ห้องประชุม ทองกวาว อาคารเรียนรวม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพด้าน ICT ในระบบราชการ และให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนายช่างไฟฟ้าสื่อสารในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงานด้าน ICT ในกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 คน

  สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลจัดหาและประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งพัฒนาระบบและรักษาความปลอดภัยคลังข้อมูลการต่างประเทศ รวมถึงระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถด้าน ICT และไฟฟ้าสื่อสารเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เข้าฟังการบรรยายโดยคณะวิทยากร เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปวางแผนในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาต่อไป   
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา