โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

SGTH โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024 THSG

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม S2-507 อาคารวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024  
โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ 
ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567

ในพิธีเปิดโครงการ
โดย : ดร. นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ                และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Mike Ong, Assistant Director, School of Electronic & Electrical Engineering, Singapore Polytechnic เป็นตัวแทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ให้เกียรติกล่าว Remarkable Speech สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024 

และในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณ  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
นายสมบูรณ์ ริญญา : นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
นางสาวภรธน ภิวัฒน์ธนโชค : รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
นายวัศพล กาวีอิ่ม : รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
ว่าที่ร้อยตรีอภิพงค์ คงสัมพันธ์ : รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
และนางสาวรัชนู ประชาสุภาพ : นักวิชาการเกษตร เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ : สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ Singapore Polytechnic เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการลงพื้นที่ชุมชน 3 แห่ง เพื่อเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
การสำรวจปัญหาของคนในชุมชนโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลและโจทย์ปัญหาในการทำ Social Innovation Project for Community  
ได้แก่ กลุ่มทอผ้าฝ้ายไทลื้อ บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ำพุร้อนโป่งกุ่ม ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ำพุร้อนโป่งกุ่ม ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย
กิจกรรม “Getting to Know Your Buddy” including Teambuilding Activities, and Social/Conversational Host Country Language and Culture Lessons (Building Confidence in Speaking Basic Simple Local Languages)
กิจกรรม Project Briefing from representatives (Parallel sessions): Group 1 - Paper Making – Ban Ton Pao Village, Group 2 - Cotton Textiles – Ban Luang Tai Village, Group 3- Hot Spring – Ban Pong Kum Village
กิจกรรม การบรรยายหัวข้อพิเศษ “Cultural Products and Tourism Management” โดย : อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศุภพลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
และกิจกรรม Design Thinking Recap | Sense and Sensibility and Empathy (Project Planning) : 1) Review Design Thinking, and 2) Empathy (Prepare questions for empathy studies to be done at the village/community and mock up interview)

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณรูปภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา