โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. พานิช อินต๊ะ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. พานิช อินต๊ะ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัสสาขาวิชา 1113 อนุสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  รหัสอนุสาขาวิชา 111302

 ด้านนวัตกรรมคนแรกของประเทศ

 **ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง **

        รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในตำแหน่งอาจารย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ตามลำดับ ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมและบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

       โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ เป็นนักวิจัยที่เน้นการวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีการวัดและการควบคุมอนุภาคละอองลอยในอากาศ โดยได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอนุภาคละอองลอยในวารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 70 เรื่อง นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอนุภาคละอองลอยทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 70 เรื่องและได้บริหารโครงการวิจัยมากกว่า 30 โครงการ งบประมาณรวมมากกว่า 100 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ ยังได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังได้รับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 20 รางวัล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา