โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1998 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรขึ้น ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2559 ของระดับหลักสูตร และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รวมไปถึงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงวิธีการจัดทำรายงาน วิธีการเก็บข้อมูล และการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ได้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและได้รับเกียรติจากคุณนุชนภา  รื่นอบเชย   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559

          สำหรับในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีการสัมมนาในหัวข้อ “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และทีมวิทยากรกลุ่ม การสัมมนาในครั้งนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 48 หลักสูตร จำนวน 170 คน จากคณะในทุกเขตพื้นที่ ร่วมปรับการฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา