โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2016

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1022 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ภายในอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ด้วยกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม " International Festivals Day 2016" เทศกาลอาหาร ประจำปี 2559

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ เช่น การร้องเพลงสากล การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ การตอบคำถาม และการจัดซุ้มเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ 

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับ นโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ( Problem-based Learning, Project based Learning , and Practice-based Learning ) ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศิริพร  พละศูนย์ / อ.ธรรมนูญ บุพเตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา