โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมฯ ชั้นปีที่ 1 ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมฯ ชั้นปีที่ 1 ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 978 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต , อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ และ อาจารย์ธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โมดูล TVET ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ

ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักศึกษานอกห้องเรียน ส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ทางด้านงานแกะสลัก งานปั้นดินเหนียว งานจักรสาน งานการผลิตกระดาษสา การขยายพันธุ์พืช การเพาะเชื้อเห็ด และการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณรูปภาพจาก : อาจารย์ธนากร นาเมืองรักษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา