โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่คว้ารางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่คว้ารางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ที่เข้าร่วมการพัฒนาโดมปรับสภาวะอารมณ์ และเข้าแข่งขันโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016

ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์วีระศักดิ์  สวนจันทร์ , อาจารย์เพ็ญวรัตน์ เซ็นนันท์ , อาจารย์บวรศักดิ์  สมเคราะห์ ,อาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม  และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย นาย เกียรติศักดิ์  สุก๋า ,นาย จีรัฐิกาล  ดวงแก้ว ,นาย ฌานเธียร  พจนเสนี ,นาย พรพิพัฒน์  คูหะสุวรรณ ,นาย พลพัชร สูนอ่อน ,นาย พลากร ทองบือ ,นาย พสิษฐ์ ณ เชียงใหม่ ,นาย พิริยกร  สุคันธมาลย์ ,นาย ภูพิงค์  ปรารมภ์ ,นาย มนัสธวัท  สมขาว ,นาย วรพัฒน์ สืบน้อย ,นายสุภกิจ  บัวสอด และนายอนุพนธ์  ขันดี

เข้ารายงานผลการแข่งขันต่อรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  พิพิทธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

โดยซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอโครงการฯ สรุป วิธีคิด และการดำเนินงานเพื่อการจัดส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนสิ้นสุด ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ ที่เชื่อมโยงกันในด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์  และศิลปะศาสตร์ โดยใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการศึกษาของนักศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกัน 

ซึ่งจากผลดังกล่าวทำให้นักศึกษาสามารถคว้ารางวัล POPPULAR VOTE จำนวน 2 รางวัล ( จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  Enjoy Science : Young Makers Contest 2016 จำนวน 1 รางวัล และจากผู้เข้าชมงาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 จำนวน 1 รางวัล) 

หลังจากนักศึกษานำเสนอเป็นที่เรียบร้อย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และรองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้ให้โอวาสและแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษา พร้อมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาจาก : อาจารย์กอปรพร  นุกูลคามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา