โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ หจก.ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเปอร์ จ.ลำพูน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ หจก.ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเปอร์ จ.ลำพูน


วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ หจก.ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเปอร์ จ.ลำพูน

ดร.วรจักร เมืองใจ , ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง Drone เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ หจก.ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเปอร์ จ.ลำพูน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าของโรงงานฯ มาเป็นวิทยากร นำนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน และสาธิตการใช้เครื่องจักรให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย และสามารถนำไปต่อยอดการศึกษา เรียนรู้ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ดร.วรจักร เมืองใจ