โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนวัตกรรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา และ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวน ครูประทุม สุริยะ และครูปราณีต จรบุตตะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ร่วมกับทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรจัดโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่น้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมปลาย ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ โดยจัดกิจกรรมฝึกฝนให้น้องๆ นักเรียนทำโจทย์จากการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวน ครูประทุม สุริยะ และครูปราณีต จรบุตตะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยตั้งโจทย์ไว้คือ เครื่องโยนเมล็ดพันธุ์ ซึ่งนักเรียน ได้ร่วมแสดงออกทางความคิด และมีการแข่งขันผลงานของแต่ละกลุ่ม เกิดการทำงานเป็นทีม และนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์กับการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา