โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 (สำหรับอาจารย์) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 (สำหรับอาจารย์)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 3434 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย มีโครงการ tudy of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนดังกล่าว โดยทุนนี้แบ่งเป็น 6 โครงการย่อย แต่ละโครงการจะเน้นวิชาการเฉพาะด้านดังนี้

  1. American Politics and Political Thought
  2. Contemporary American Literature
  3. Journalism and Media
  4. Religious Pluralism in the United State
  5. U.S. Culture and Society
  6. U.S. Foreign Policy

          โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือพนักงานอาจารย์ที่ดำเนินการสอน และ/หรือ มีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาเป็นสำคัญ มีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ สามารถร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ณ สถาบันในแต่ละโครงการได้ตามกำหนดการ

          อาจารย์ที่สนใจสมัครชิงทุนสำหรับแต่ละโครงการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการและใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกา http://th.usembassy.gov/announcement-2018-susi-scholars/ และต้องส่งใบสมัครที่กรอกสสมบูรณ์แล้ว มาที่อีเมล์ BangkokPD@state.gov โดยใช้หัวข้ออีเมล์ว่า Application for 2018 SUSI for Scholars_Your Full Name หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ Media and Cultural Section (Application for 2018 SUSI for Scholars) U.S. Embassy Bangkok 95 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

          เอกสารใบสมัครจะต้องมาถึงสถานทูตภายในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ BangkokPD@state.gov โดยมีหัวข้ออีเมล์ว่า "2018 SUSI for Scholars"


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา