โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟู้ดส์ จำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟู้ดส์ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟู้ดส์ จำกัด 

คณาจารย์หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟู้ดส์ จำกัด 

โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน โดยนักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง ซึ่งทางหลักสูตรได้วางแผนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ในหัวข้อ "กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ในการจัดการปัญหาและหาทางเลือก ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตอาหาร" โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับโอกาสจากวิทยากรของบริษัทฯ บรรยายให้ความรู้ ขั้นตอน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงปัญหา และสามารถคิดวิเคราะห์ ชี้ปัญหา และกำหนดปัญหาในทางวิศวกรรมการผลิตอาหาร โดยให้เก็บข้อมูลจากอุตสาหกรรมจริง รวมทั้งสร้างแนวคิดของนักศึกษาให้เกิดกระบวนการออกแบบ ( Design Thinking ) และสามารถจัดการปัญหาและหาทางเลือก โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐาน

ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 2 (ชั้นปีที่ 1) และรายวิชาหัวข้อคัดสรรในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (ชั้นปีที่ 3)

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา