โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิรุตต์ บุตรแสนลี ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้การต้อนรับและกล่าวถึงงานประกันคุณภาพระดับ ปวช. 

ในโอกาสนี้ อาจารย์ปรานี อู่ตะเภา หัวหน้างานประกันคุณภาพและความร่วมมือ และคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ให้เกียรติบรรยายและให้การแนะนำถึงรายละเอียดตัวบ่งชี้ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้และเข้าใจถึงตัวบ่งชี้ที่ได้รับผิดชอบอยู่ พร้อมทั้งได้แนวการเก็บข้อมูลในเชิงเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประกันคุณภาพ ในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา