โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2 ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2 ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 19 -  21 มกราคม 2561 ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายและให้โอวาทเกี่ยวกับ การปรับตัวในการรองรับผู้เรียนและการสร้างตัวป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

และมีวิทยากร ผอ.ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ มาบรรยายาย หัวข้อหลักการกระบวนการเรียนรู้ของ STEM Education ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา บรรยายเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า STEM for TVET & STEM RMUTL 

สุดท้ายทั้ง 6 เขตพื้นที่และคณะช่วยกันระดมความคิดกำหนดเป้าหมายการทำงานของปี 2561 ร่วมกัน

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา