โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาดูงาน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาดูงาน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. ที่  บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน 

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ และ อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

โดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกล โดยได้อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานจากสถานประกอบการจริง เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้จากนอกห้องเรียน ของนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา