โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ และทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับโล่รางวัลหมวดด้านการศึกษา ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ และทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับโล่รางวัลหมวดด้านการศึกษา ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวทช. ภาคเหนือ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับโล่รางวัลหมวดด้านการศึกษา ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้"

ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับ สวทช. ในการจัดค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้เล็งเห้นถึงความตั้งใจ และทุ่มแทของทีมงานสะเต็มราชมงคล โดยผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา