โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 58 ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาดูงาน ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 58 ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาดูงาน ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ( ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ ) เข้าศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยมีอาจารย์ประจำศูนย์เป็นวิทยากรในการให้คำแนะนำเรื่องนวัตกรรมการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานจากสถานประกอบการและนวัตกรรมจริง เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้จากนอกห้องเรียน ของนักศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา