โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติด้านการศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติด้านการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 482 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า C2-610 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม , อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน และอาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก 13 โรงเรียน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 52 คน ในโอกาสเยี่ยมชม และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอกนิกส์

ภายในมีกิจกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลฝังตัวกับ Smart Farm โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ในการนำนักศึกษาเพื่อมาฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ 
ขอบคุณภาพจาก : อ.ณัฐวุฒิ  ปันทะนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา