โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม วิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม วิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม วิทยาลัยฯ ประจำปี 2560 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา" ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐาน ในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

โดยวิทยาลัยฯ ได้เชิญวิทยากร อาจารย์เตือนใจ  อารีโรจนนุกูล และสิบเอกกันต์ทรากรณ์  ถาอิน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ในการบรรยายเรื่อง สถานศึกษาคุณธรรมกับการประกันคุณภา่พการศึกษา โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรวิทยาลัยฯ จากแต่ละกลุ่มงาน โดยได้ร่วมกันตอบข้อซักถาม ในงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานประกันในแต่ละหัวข้อตัวบ่งชี้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร / อ.ศิรินภา  ใจเมือง
ขอบคุณเนื้อหาจาก : นส.วีรินทร์ภัทร์ สมพมิตร







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา