โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-integrated Learning Academy : WiLA) ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-integrated Learning Academy : WiLA) ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-integrated Learning Academy : WiLA) โครงการย่อยครั้งที่ 1 ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรศรี พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นผู้บรรยายวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และบรรยายโครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน ในครั้งนี้

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและคณาจารย์จากโรงเรียนเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนการบริหารโครงการฯ โดยในช่วงบ่ายบุคลากรได้ร่วมกันประชุมการจัดทำโครงการย่อยภายใต้โครงการขยายผลการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน และร่วมกันสรุปการจัดทำการเขียนเสนอโครงการฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา