โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟักทอง ให้กับกลุ่มแม่บ้านและชาวบ้าน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตาม  “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปฟักทอง เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน” โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุน จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการภายใต้โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ณัฐธินี ทรายแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา