โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 เมษายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมมือลงนามในสัญญา ( MOU ) โครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคสถานศึกษา 

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ผู้แทนนายอนุวัธ วงศ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทฮาเวสเตอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ"พัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา"

และในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ประพัฒน์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ในโครงการ "ต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโยีในระดับอาชีวศึกษา" เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีผลงานการวิจัยเชิงประจักษ์ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อบจ.แพร่ และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา
ขอบคุณเนื้อหาข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา