โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WiL ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WiL ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบบูรณาการ ร่วมกับ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ได้ปฏิบัติงานจริง โดยผู้มีประสบการณ์ และเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณาจารย์เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WiL พร้อมทั้งได้บรรยายเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพของนักศึกษา ภายใต้โรงเรียนในโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้จบออกไปมีงานทำ และเป็นตัวป้อนที่สำคัญให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา