โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและทักษะการใช้ชีวิตความฉลาดทางอารมณ์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและทักษะการใช้ชีวิตความฉลาดทางอารมณ์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานและทักษะการใช้ชีวิตความฉลาดทางอารมณ์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธาน และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งยังได้อธิบายข้อมูลการเรียน ให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่  ซึ่งภายในกิจกรรมฯ ของแต่ละวัน จะมีกำหนดการเพื่อเรียนแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐานความรู้ โดยในแต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายณัฐวัฒน์ ไชยสิงห์  / นายภูมิ ทาศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา