โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

โดยคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง 1 หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน ทั้งคณาจารย์และศิษย์เก่า

ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน = 3.52 อยู่ในเกณฑ์ดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา