โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WIL ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WIL ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและด้านบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WIL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายสถานการณ์ปัจจุบันและภาพรวมของวิทยาลัยฯ 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ท่าน รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ และ ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา บรรยายในหัวข้อ "แนวทางที่ควรจะเป็นของวิทยาลัยฯ ที่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐตามพันธกิจองค์กร " และหัวข้อ   "มุมมองของอาจารย์อาวุโสที่มีต่อแนวทางที่ควรจะเป็นของ วิทยาลัยฯ"

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้อภิปรายในหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยฯ ที่ตอบโจทย์ของรัฐทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย" โดยวิทยากร รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ,  ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา , รศ.ศิริ จรดล , อ.วินิจ นุ่มฤทธิ์ และ อ.เอนก สมเคราะห์

โดยมีบุคลากรวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมกว่า 60 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ และเชื่อว่าความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้กับการสอนควบคู่กับงานวิจัยได้เป็นอย่างดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา