โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program)  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program) 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program) ในวันที่ 2 - 5 กรกฏาคม 2561 ณ ป่าไผ่ คันทรี่ ลอดจ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดและปิดโครงการดังกล่าว โดยมี Mr.Geoffrey Mauk  อาจารย์ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา  Mr.Reuben H.Esteban อาจารย์ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก และนายธรรมนูญ  บุพเพ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นวิทยากรหลัก สำหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา BRIC Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์เจ้าของภาษาและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะการสื่อภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา