โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง จ.เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 376 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำรายวิชา และครูพี่เลี้ยงนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานจาก ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ในการนำนักศึกษาเข้าชม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ในด้านวงจรชีวิตของกว่าง รวมทั้งวิธีการเลี้ยง และการใช้พื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม สำหรับ สำหรับการเลี้ยงด้วงกว่างในครัวเรือน

และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณ บรรจง  จินะสาม เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และนำเยี่ยมชม  ซึ่งนักศึกษาจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการได้สัมผัสพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมในโรงการประเภทเดียวกัน มาผสมผสานกับความรู้ด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อทำการออกแบบโครงการทางสถาปัตยกรรม ตามโจทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 4 ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายธัชพล เปียทิพย์ และ นางสาวพรพิมล ช่วงชัย ครูพี่เลี้ยง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา