โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ , อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน

ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ประเมิน ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย หิรัญวโรดม ประธานกรรมการ , อาจารย์พีณา จันทะแก้ว กรรมการ และ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ กรรมการ 

ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ได้มีข้อซักถามผู้บริหาร และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขอข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน ในครั้งนี้อีกด้วย

ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 จะเป็นอย่างไรนั้น จะแจ้งในทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว / ธมนวรรณ จิตบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา