โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูล  Web of Science  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้บริการฐานข้อมูล Web of Science

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1578 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมการใช้บริการฐานข้อมูล  Web of Science จากสำนักพิมพ์ Clarivate Analytics ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ รายการอ้างอิงและรายการอ้างอิงถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย

         ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Web of Science  ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ E-mail : supis@rmutl.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพิศ  ทองซัง หมายเลขโทรศัพท์   0 5392 1444 ต่อ 1332ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา