โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา อบรมความปลอดภัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา อบรมความปลอดภัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 982 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดตามความก้าวหน้า โครงการ TASK OREDR 5 FOR SUB-GRANT AGREEMENT SUB-GRANT AGREEMENT NUMBER : ES-TVAT -2015-006 “CHEVRON ENGOY SCIENCE” ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561

โดยโครงการ TASK OREDR 5 FOR SUB-GRANT AGREEMENT SUB-GRANT AGREEMENT NUMBER : ES-TVAT -2015-006 “CHEVRON ENGOY SCIENCE”  เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย มีวัถตุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ภายในกลุ่มสถานศึกษาด้านอาชีวะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ รักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับบุคลากรภายในสถาบันอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยระหว่างวิทยากรและบุคลากรภายในสถาบันอาชีวศึกษา โดยมี มทร.ล้านนา เป็นข้อต่อกลางในการจัดการอบรมและติดตามผล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรพจน์  ชลชวลิต วิศวกร บริษัท เจดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นวิทยากรอบรม

โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คุณจารุศรี  จิรวิสิฐกุล หัวหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science มอบรูปภาพเกี่ยวการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแก่นายสุกิต  วัฒนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาเทคนิคน่านเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน, วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เยี่ยมชมและติดตามการจัดการความปลอดภัยในโรงงานโดยมี นายอรรถกฤต อินทะโย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา