โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา วทส. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา วทส.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาจึงขอประกาศแจ้งกำหนดการการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

2.หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและการเสนอชื่อโดยคณาจารย์ประจำสาขาโดยได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ

ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกหัวหน้าสาขาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 ณ งานบุคลากร สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร C2 มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา