โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 1/2561 พื้นที่เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ เรื่องถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 1/2561 พื้นที่เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กันยายน 2561 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปรากฎว่ามีนักศึกษาจำนวน 238 ราย ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดีหรือรองอธิการบดี

ฉะนั้น อาศัยอำนาจแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวดที่ 4 เรื่องการลงทะเบียนเรียน ข้อ 10.8 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวดที่ 6 ข้อมูล 26.8 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1248/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงให้ถอนชื่อนักศึกษา จำนวน 238 ราย ออกจากทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

>>คลิกดูรายชื่อนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อออก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา