โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 531 รายการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 531 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 5360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 531 รายการ โดยมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน  1,892  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา