โลโก้เว็บไซต์ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า วิทยาลัยฯ ออกรายการในรายการ TechTalk MCOT Family | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า วิทยาลัยฯ ออกรายการในรายการ TechTalk MCOT Family

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หรือ Dr. Pulse Pro หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า RUEE RMUTL

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกอากาศในรายการ TechTalk MCOT Family 14 ในหัวข้อ

"หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม"

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา