โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดการประชุมวางแผนในด้านงานกายภาพและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดการประชุมวางแผนในด้านงานกายภาพและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ  ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลด้านบริหารทรัพยากรหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ , ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบทางด้านงานอาคารสถานที่ ได้จัดประชุมและวางแผน ในด้านการจัดการระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้่เพียงพอต่อการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยฯ บูรณาการความร่วมมือกับ กองพัฒนาอาคารสถานที่ ช่วยกันดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยให้ยึดถึงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และ กำหนดมาตรการในเรื่องของการประหยัดพลังงานและทรัพยากร โดยขอความร่วมมือทั้ง นักศึกษา และบุคลากร ในการช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ และลดการใช้ถุงพลาสติก และร่วมกันรักษาความสะอาดในบริเวณอาคารและมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา