โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาเยี่ยมชมและดูงานโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ จังหวัดแพร่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาเยี่ยมชมและดูงานโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ จังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม C3-305 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา อาคารสถานที่และยานพาหนะ และคณาจารย์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ จังหวัดแพร่ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อแนะแนวอาชีพพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดโลกทัศน์เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านความรู้ ความถนัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าฐาน เยี่ยมชมนิทรรศการและสัมผัสทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ 

โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับโรงเรียนเครือข่ายภาคอาชีวะศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและส่งเสริมทางด้านความร่วมมืออีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อ.บวรศักดิ์ สมเคราะห์ / อ.อภิวัฒน์ คำใจใส่ / นส.วรรณนิพา  มหาไม้
ขอบคุณภาพจาก :  นส.วรรณนิพา  มหาไม้ / นายธีระวุฒิ  ละออสุวรรณ นศ.เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา