โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ MOCK TOEIC | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ร่วมกับศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ MOCK TOEIC

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ธันวาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง C3-305 / C3-505 และ C3-605 อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

นางมาลัยพร วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร กวาวสิบสาม พร้อมด้วยคณาจารย์จากศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดกิจกรรมจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ MOCK TOEIC (Test of English for Informational Communications) โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภาษา (RMUTL Language Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ อินฝาง หัวหน้าศูนย์ภาษา และบุคลากรของทางศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมไปถึงคณาจารย์จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (ศิลปศาสตร์) ของวิทยาลัยฯ ในการอำนวยการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับนักศึกษา ในการประเมินผลระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษารายบุคคล ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษาในหลักสูตรฯ

ทางหลักสูตรฯ จึงได้ประสานข้อมูลในการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ MOCK TOEIC (Test of English for Informational Communications) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 169 คน ในการจัดสอบกิจกรรมในครั้งนี้ และได้เล็งเห็นถึง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากสำหรับการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพของนักศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษา การทำโครงงาน การทำวิจัย และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษา 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาจาก : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน
ขอบคุณภาพจาก : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน 

 


 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา