โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานการศึกษา TVET Hub Lanna โครงการ Chevron Enjoy Science มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์ประสานงานการศึกษา TVET Hub Lanna โครงการ Chevron Enjoy Science มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET Hub Lanna) เข้าร่วมการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Ravindra beach resort & spa อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์การศึกษาฯ(TVET hub) ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.TVER Hub-Lanna 2.TVET Hub-Automotive 3.TVET Hub – Microelectronics 4.TVET Hub – Srivijaya 5.TVET Hub – Processing และ 6.TVET Hub – EEC  ซึ่งเป็นโอกาสในการนำเสนอผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันของแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากัลังคนในส่วนของการผลิตช่างเทคนิคให้ตรงต่อตวามต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา