โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดันที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์สมองกล micro:bit Thailand micro:coding Championship 2019 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดันที่ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์สมองกล micro:bit Thailand micro:coding Championship 2019 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์สมองกล micro:bit ในงาน Thailand micro:coding Championship 2019 โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Innovative Robot หุ่นยนต์นวัตกรรม Assisting Humanity " เครื่องคัดแยกประเภทขวดเพื่อรีไซเคิล " ระดับประเทศ มาครอบครอง ได้แก่ นายอรรณพ แซ่โค้ว ตวศ. 2 (เครื่องกล) / นายพงศ์ปณต ส่งแสงเติม ตวศ.2 (เครื่องกล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในฐานะ ที่ปรึกษาชมรม "CISAT ROBOT" และ นายวทัญญู ชัยยะ วิศวกร FABLAB วทส. เป็นผู้ควบคุมทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 

และยังมีนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภท Innovative Robot หุ่นยนต์นวัตกรรม Assisting Humanity ได้แก่
- นายปัณณวรรธ ลัดดาวงค์ กับ นายภาณุวัฒน์ แซ่โค้ว ชื่อผลงาน " หุ่นยนต์ตรวจสอบ UV เพื่อทำ โซล่าฟาร์ม "
- นายศุภวิชญ์ ธีระดำรงศักดิ์ กับ นายชัยชาญ พงษ์สาลี เข้าร่วมการแข่งขัน Maze Runner ประเภทหุ่นยนต์พิชิตเขาวงกต 

โดยผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games 2019 รอบนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2562

Thailand micro : coding Championship 2019 หรือ Tmc 2019 คือการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ใช้บอร์ดสมองกล micro:bit เป็นบอร์ดควบคุมหลัก ดําเนินการจัดการแข่งขันโดยบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จํากัด (INEX) ในฐานะ Micro:bit Official Reseller ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (EDCO) และ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และครูรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ.2561 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand micro:coding Championship 2019 หรือ TmC 2019

วัตถุประสงค์  : เพื่อเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาการคํานวณผ่านการโค้ดดิ้งและการแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งมีภารกิจที่หลากหลาย รองรับกับเยาวชนในทุกระดับ มีรายการแข่งขัน 4 ประเภท ครอบคลุมอายุตั้งแต่ 7 ถึง 19 ปี โดยไม่ จํากัดระดับการศึกษา ผู้แข่งขันแต่ละทีมสามารถมาจากต่างโรงเรียนต่างสถาบันการศึกษา ต่างเมือง ขอเพียงมีแหล่งพํานัก ในประเทศไทยก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ นับเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ของประเทศไทยเพียงไม่กี่รายการที่เปิด กว้างในด้านคุณสมบัติของผู้แข่งขัน

นอกจากนั้นแล้วการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นเวทีสําหรับคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยจํานวน 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมการ แข่งขันในระดับนานาชาติ International microcoding Championship 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนเมษายน 2562 การแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand micro:coding Championship 2019 หรือ Tmc 2019 ได้จัดแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 4 ประเภท ด้วยกันคือ
1. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้ (Programmable Line Tracing Robot)
2. หุ่นยนต์พิชิตเขาวงกต (Maze Runner Robot)
3. หุ่นยนต์ลูกบอลสัประยุทธ์ (Ball Fighting Robot)
4. หุ่นยนต์นวัตกรรม (Innovative Robot)
มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 110 ทีม จํานวนผู้แข่งขัน กว่า 300 คน มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล ดังนี้
1. ทีมชนะเลิศในทุกรายการจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเพื่อร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ International micro:coding Championship 2019 หรือ ImC2019 ที่ประเทศสิงคโปร์ และยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วม การแข่งขัน World Robot Games 2019 รอบนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2562
2. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลอื่นๆ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่ววมการแข่งขัน World Robot Games 2019 รอบนานาชาติที่ประเทศ เป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2562
3. ผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และ รองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับโล่, เหรียญรางวัล และ เกียรติบัตร
ผู้สนับสนุนการแข่งขัน Thailand micro:coding Championship 2019 หรือ Tmc 2019 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จํากัด (INEX)
2. บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (EDCO)
3. ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8. มหาวิทยาลัยพะเยา
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10. Microbit Foundation สหราชอาณาจักร
11. International micro:coding Championship
12. World Robot Games Committee

ข่าวโดย : ข่าวประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : 108CM
ขอบคุณภาพจาก : ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา