โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารสำหรับนักศึกษา

 

1. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม กรณีแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่) New!! (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

2. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) New!! (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี (กรณียื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา) New!! (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

4. ระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 3)

1.  แบบฟอร์มงานวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยฯ **สำหรับนักศึกษา**

    1.1 แบบคำร้องทั่วไป
    1.2 แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.3 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
    1.4 แบบฟอร์มใบลานักศึกษา
    1.5 แบบคำร้องขอย้ายสาขา
    1.6 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
    1.7 แบบคำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร (กรณีใบปริญญาบัตรสูญหาย)
    1.8 แบบขออนุญาตลาหอพักวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
    1.9 เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
    1.10 แบบฟอร์มขออนุญาตให้ I (ไอ) สำหรับอาจารย์ผู้สอน
   

2.  แบบฟอร์มห้องปฏิบัติการ New!!

    2.1 ระเบียบการเข้าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการยืมวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการฯ
    2.2 แบบฟอร์มเบิกสารเคมี
    2.3 แบบฟอร์มยืม-คืนเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
    2.4 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ
 
    3.  แบบฟอร์มกลุ่มงานสารสนเทศ       

    3.1 แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา