โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารสำหรับบุคลากร วิทยาลัยฯ

 

    1.1 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด               ตัวอย่างใบลาป่วยสายวิชาการ / ตัวอย่างใบลาป่วยสายสนับสนุน
    1.2 แบบใบลาพักผ่อน                                          ตัวอย่างใบลาพักผ่อนสายวิชาการ / ตัวอย่างใบลาพักผ่อนสายสนับสนุน
    1.3 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
    1.4 แบบใบลาไปต่างประเทศ
    1.5 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
    1.6 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
    1.7 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
    1.8 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
    1.9 แบบขอยกเลิกวันลา
    1.10 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก
    1.11 แบบฟอร์มคำขอชี้แจงการมาปฏิบัติราชการ
    1.12 หนังสือขอลาออกจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
    1.13 หนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ
    1.14 หนังสือขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
    1.15 หนังสือรับรองลาสิกขา
    1.16 หลักเกณฑ์การลาของลูกจ้างชั่วคราว
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - ประกาศ หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559

- สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

    แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินการงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1. เอกสาร (ปะหน้า) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินการงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

3. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

4. ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง

5. รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ** เล่มหลักสูตร ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด **

 1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  4 หลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่

 2. ระดับปริญญาตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดาวน์โหลดที่นี่

** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) พ.ศ. 2552 **  ดาวน์โหลดที่นี่
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งานระบบ RIMS สำหรับนักวิจัย ==> ดาวน์โหลดที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ==> คลิ๊กเลย
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- คู่มือและใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( ธนาคารกสิกรไทย ) ** สำหรับบุคลากรวิทยาลัยฯ **

    - ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    - รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยธนาคารกสิกรไทย    


 - แบบฟอร์ม ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง / แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566  New ! 

      -  แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ (.doc)
      -  แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5  
      -  แบบฟอร์ม ง.8 แบบเสนอแผนโครงการ
       -  แบบฟอร์ม ง.9 แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม

- การขอตำแหน่งทางวิชาการ

    ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> http://www.rmutl.ac.th/news/3029-positionteacher 
   
เครดิต นส.ภาวิณี ทรัพย์ปาน กบบ. มทร.ล้านนา

   

คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ==> https://bit.ly/3ftwONO


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา