โลโก้เว็บไซต์ talent-mobility-2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : talent-mobility-2566

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมสังเกตุการณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และส่งมอบผลผลิตของการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ของ นางสาวภาสินี ศิริประภา หัวหน้าโครงการ
ศุกร์ 1 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม อบรมออนไลน์ ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท เลิศวิทยานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ , นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ และ นางสาวกุลจิรา ทองบุญ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการตรวจติดตามผลการดำเนิน... >> อ่านต่อกิจกรรมถอดบทเรียน Talent Mobility ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และนักวิจัย มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าโครงการ TM, นายอภิชาติ ใสงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หัวหน้าโครงการ TM, นายครรชิต เงินคำคง นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศา... >> อ่านต่อ


การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพิน พรมแดน รอบ 6 เดือน ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่
พุธ 21 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเข้าร่วมประชุมติดตามและส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเครื่องบดถ่านลีโอนาไดต์สำหรับกระบวนการสกัดฮิวมัสน้ำ ภายใต้โครงการ ... >> อ่านต่อ


ศึกษาดูงาน โครงการ Talent mobility แก่นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พุธ 31 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 มทร.ล้านนา เวลา 9.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU, ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ , นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ, นายครรชิต เงินคำคง นักวิจัยโครงการ Talent Mobility ได้ร่วมบรรยาย และนำเสนอโครงการ ให้แก่นักวิจัย มรภ.พิบูลสงคราม ได้แก่ โครงการการพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก”ช็อคโกแลตคีโต” หัวหน้าโค... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ขอเรียนเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนา ทำแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยในการเข้าร่วม โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ขอเรียนเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนา ที่สนใจโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปี 2566 ทำแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยในการเข้าร่วม โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มทร.ล้านนา  Track 1 การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีในสถานประกอบการ(Talent Mobility for SME’s Technology Installation) (peace sign) Track 2.1 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านก... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ประชุมชี้แจง แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุน Talent Mobility รูปแบบใหม่ ให้นักวิจัยได้ทราบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft... >> อ่านต่อกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการออกแบบและสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริกแกงกึ่งอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดย นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด ต.หนองแหย่ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย, นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ และ นางสาวกุลจิรา ทองบุญ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) Talent Mobility
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง และอาจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) หรือโครงการ Talent Mobility โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดย อาจารย์อุเทน คำน่าน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และร่วมสำรวจเก็บข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา